Cookie – עוגיה

עוגיה אוגרת בתוכה מידע הקשור להרגלי הגלישה של הגולש באתר. העוגיה נוצרת על ידי הדפדפן ובדרך כלל מאוחסנת על גבי הדיסק הקשיח של הגולש.

המידע שמאוחסן על גבי העוגיה נסרק בכל פעם שהגולש חוזר לבקר באתר, בעיקר לצורכי זיהוי מהיר והצגת אפשרויות מותאמות אישית לגולש.