Bandwidth – תעבורה חודשית

תעבורה היא כמות המידע אשר מועברת אל האתר ומהאתר בתקופת זמן מסויימת ( בדרך כלל, חודש ). מידע הוא קבצי HTML, גרפיקה ותמונות, מוזיקה ווידאו, הודעות דואר אלקטרוני וכל דבר מידע אחר אשר נמצא על גבי השרת.

דוגמאות מעשיות :

  1. במידה וביצעת העלאה והורדה של קובץ במשקל 2MB, התעבורה הכוללת שנוצלה היא 4MB.
  2. במידה וישנן כ- 100 צפיות בעמוד ממוצע ששוקל 10KB, התעבורה הכוללת שנוצלה היא 1MB.

כל חבילת אחסון כוללת את כמות התעבורה החודשית המאופשרת, במידה ואתה מנצל תעבורה חודשית גבוהה מהאפשר, עליך לשדרג את חבילת האחסון שלך.